ARTIMINO

Obsahuje: denaturovaný alkohol, oktahydro-tetramethyl-2-naftalenylethanon, 2,4-dimethyl-3-cyklohexen-1-karboxaldehyd, 3-p-kumenyl-2-methylpropionaldehyd, kumarin

H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry. H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Prázdnou nádobu po použití nerozptylujte.

 

BISENZIO

Obsahuje: denaturovaný alkohol, hydroxycitronellal, butylphenyl methylpropional, skořice, kumarin, eugenol, hydrosysiohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, Alpha-Isomethyl ionone, d-limonen

H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry. H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P333 + P313: Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Prázdnou nádobu po použití nerozptylujte.

 

CALA VIOLINA

Obsahuje: denaturovaný alkohol, butylphenyl methylpropional, 2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde, d-limonen, 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde, 7-hydoxycitronellal, hexyl cinnamal, nopyl acetate, alpha-isomethyl ionone.

H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry. H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Prázdnou nádobu po použití nerozptylujte.

 

CASTELFALFI

EUH208 – obsahuje: Citronellol; Geraniol; olej z listů Eugenia caroyphyllus; kumarin; Eugenol; Hydroxycitronellal; olej z listů Eucalyptus globulus; Linalool; Methylundecanal; Acetylcedrene; Cistus ladaniferus resin; Heliotropine; Hexyl salicylate; Geranyl acetate; Isoeugenol; bylinkový olej z Mentha pulegium; olej ze Salvia officinalis; l-alpha-Pinene; olej ze Santalum album; Amyl cinnamal; pryskyřičný olej z Ferula galbaniflua; Citronellal; extrakt z Evernia prunastri; květový olej z Pelargonium graveolens; Tartaric acid; květový olej z Cananga odorata; terpeny z rozmarýnu; Eucalyptol; Dipentene; ovocný olej z Carum carvi; Vetiverol. Může způsobit alergickou reakci.

Přísady: denaturovaný alkohol voda, parfém, Propylene glycol, BHT, Citronellol, Geraniol, Eugenol, kumarin, Hydroxycitronellal, Linalool, Benzyl benzoate, Isoeugenol, Amyl cinnamal, d-Limonen, extrakt z Evernia Prunastri (dubový mech), Citral, Benzyl alcohol, CI 42090 [blue 1], CI 19140 [yellow 5]

H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry. H315: Dráždí kůži. H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 – Způsobuje vážné podráždění očí. H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P378: V případě požáru: K uhašení použijte oxid uhličitý, hasící pěnu nebo hasící prášek. P501: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů. P303 + P361 + P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P332 + P313: Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Prázdnou nádobu po použití nerozptylujte.

 

GIGLIO CASTELLO

Obsahuje: denaturovaný alkohol, Hexyl Cinnamal, D-limonen, Citronellol, Citral.

H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry. H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P333 + P313: Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Prázdnou nádobu po použití nerozptylujte.

 

MONTEFOLLONICO

Obsahuje: denaturovaný alkohol, kumarin, Acetyl cedrene, Benzyl salicylate, Butylphenyl methylpropional, Citral, Citronellol, Ethoxymethoxy cyclododecane, Eugenol, Geraniol, Hexyl cinnamal, Piperonal, beta-Pinene, d-limonen.

H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry. H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Prázdnou nádobu po použití nerozptylujte.

 

PIETRASANTA

Obsahuje: denaturovaný alkohol, Limonene, kumarin, Alpha isomethylionone, Linalool, Eugenol, Citral, Cinnamal, Benzyl Benzoate, +/- Benzyl Cinnamate, Benzyl Alcohol, Hydroxycitronellal, Benzyl Salicylate, Butylphenyl methylpropional, Hexyl Cinnamal, Geraniol, Hydroxyhexyl 3 cyclohehene carboxaldehyde, kumarin, Amyl Cinmal. 

H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry. H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319: Způsobuje vážné podráždění očí. H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P302+– P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P333 + P313: Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Prázdnou nádobu po použití nerozptylujte.

 

VOLPAIA

Obsahuje: denaturovaný alkohol, d-limonen.

H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry. H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P333 + P313: Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Prázdnou nádobu po použití nerozptylujte.

 

VOLTERRA

EUH208 – obsahuje: Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes; Linalool; alpha-Isomethyl ionone; Cyclamen aldehyde; 2,4-Dimethyl-3-cyclohexene carboxaldehyde; kumarin; Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde; d-Limonen; delta-Damascone. Může způsobit alergickou reakci.

Přísady: denaturovaný alkohol voda, parfém, Propylene glycol, BHT, Linalool, Limonene, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, Alpha-isomethyl ionone, kumarin, Geraniol, CI 19140 [yellow 5], CI 17200 [red 33], CI 42090 [blue 1].

H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry. H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319: Způsobuje vážné podráždění očí. H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P378: V případě požáru: K uhašení použijte oxid uhličitý, hasící pěnu nebo hasící prášek. P501: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů. P303 + P361 + P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Prázdnou nádobu po použití nerozptylujte.